1. അതന്ദ്രിത

    1. വി.
    2. ക്ഷീണിക്കാത്ത
    3. മടിയില്ലാത്ത
    4. ജാഗ്രതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക