1. അതപ

  1. വി.
  2. താപമില്ലാത്ത, ചൂടില്ലാത്ത
 2. ആതപ

  1. വി.
  2. ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന, ദു:ഖിപ്പിക്കുന്ന
 3. ആതാപി

  1. നാ.
  2. അളിക്കൺകുരുവി, മലങ്കുരികിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക