1. അതയ്ക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വിങ്ങുക, നീരുവന്നു വീർക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക