1. അതലം

    1. നാ.
    2. ഭൂമിക്കുകീഴിലുള്ള ഏഴുലോകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത്
  2. അതുലം

    1. നാ.
    2. എള്ള്, എള്ളിൻ തൈ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക