1. അതസി

    1. നാ.
    2. ചെറുചണം, അഗസി
  2. അലസി

    1. നാ.
    2. മയിൽക്കൊന്ന, രാജമല്ലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക