1. അതികണ്ടക

    1. വി.
    2. വളരെ ക്രൂരമായ
    1. നാ.
    2. വെൺകൊടിത്തൂവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക