1. അതികൃശ

    1. വി.
    2. തീരെ മെലിഞ്ഞ, തീരെ ചെറിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക