1. അതികേശരം, -സരം

    1. നാ.
    2. മുള്ളുചേമന്തി, കുബ്ജകം
    3. വങ്കൊട്ട, വാല്വട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക