1. അതിക്രമി

    1. നാ.
    2. അതിക്രമിക്കുന്നവൻ. (സ്ത്രീ.) അതിക്രമിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക