1. അതിഗവ

  1. വി.
  2. മന്ദബുദ്ധിയായ
  3. വർണിക്കാൻ ആകാത്ത
 2. അധിഗവ

  1. വി.
  2. പശുവിൽനിന്നുണ്ടായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക