1. അതിഘോര

    1. വി.
    2. വളരെ ഭയങ്കരമായ
  2. അതിഘോര

    1. നാ.
    2. നരകങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക