1. അതിചിരം

    1. അവ്യ.
    2. വളരെക്കാലത്തേക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക