1. അതിച്ഛത്ര

  1. നാ.
  2. ശതകുപ്പ
  3. ആട്ടുകൊട്ടപ്പാല
  4. കുമിൾ
  5. കരിന്തൂമ്പ
  6. വയൽച്ചുള്ളി (ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഛത്രത്തിൻറെ ആകൃതിയുള്ളതിനാൽ ഇപ്പേർ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക