1. അതിജാഗരം

    1. നാ.
    2. എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കൽ
    3. കരിഞാറൽപ്പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക