1. അതിജീവനം

    1. നാ.
    2. കവിഞ്ഞുജീവിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക