1. അതിജീവിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മറ്റൊന്നിൻറെ കാലശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുക, ശേഷിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക