1. അതിതാരം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. അത്യുച്ചത്തിലുള്ള ഗാനസ്വരം, താരതരസ്ഥായി
  2. അതിതരാം, -തമാം

    1. അവ്യ.
    2. മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിൽ, വളരെയധികം, ഏറ്റവും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക