1. അതിതുംഗം

    1. ജ്യോ.
    2. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അത്യുച്ചം, പരമോച്ചം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക