1. അതിഥിദേവൻ

    1. നാ.
    2. അതിഥിയെ ദേവനുതുല്യം പൂജിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക