1. അതിഥിധർമം

    1. നാ.
    2. അതിഥിയെ സത്കരിക്കേണ്ട രീതി
    3. ആതിഥ്യത്തിനുള്ള അവകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക