1. അതിഥിപതി

    1. നാ.
    2. അതിഥിസത്കാരം നടത്തുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക