1. അതിഥിപൂജ

    1. നാ.
    2. അതിഥിയെ പൂജിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക