1. അതിദൂരം

    1. നാ.
    2. വലിയ അകലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക