1. അതിദേശിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഒന്നിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുക, വിട്ടുകൊടുക്കുക
    1. വ്യാക.
    2. ഒന്നിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിധി മറ്റൊന്നിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക