1. അതിദൈവ

    1. വി.
    2. ദേവന്മാരുടെ കഴിവിനെയും കടന്നുനിൽക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക