1. അതിദ്വയ

    1. വി.
    2. രണ്ടിനെയും അതിക്രമിച്ച
    3. രണ്ടാമതൊന്നില്ലാത്ത, അദ്വിതീയമായ, അതുല്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക