1. അതിനതിന്

    1. അവ്യ.
    2. അടിക്കടി, എതിരുകളെ വകവയ്ക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും. (പ്ര.) അതിനതിന് അവൻ മെക്കിട്ടു കേറുന്നു.(എതിർക്കുന്തോറും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക