1. അതിനാൽ

    1. -
    2. അകാരണം കൊണ്ട്, ആ ഉപകരണത്താൽ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക