1. അതിനിദ്ര1

  1. വി.
  2. അധികം ഉറങ്ങുന്ന
  3. നിദ്രയില്ലാത്ത
 2. അതിനിദ്ര2

  1. നാ.
  2. അതിയായ ഉറക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക