1. അതിപക്ഷതി

    1. നാ.
    2. ഒരുമാസം പ്രായം തികഞ്ഞ കുട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക