1. അതിപതനം

    1. നാ.
    2. കവിഞ്ഞുപൊകൽ, അതിരുകടക്കൽ
    3. വീഴ്ച
    4. ശീഘ്രഗമനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക