1. അതിപന്ന

    1. വി.
    2. അപ്പുറം പോയ, അതിരുകടന്ന, ലങ്ഘിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക