1. അതിപരൻ

    1. നാ.
    2. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവൻ
    3. വലിയ ശത്രു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക