1. അതിപാതിതം

    1. നാ.
    2. മുറിഞ്ഞുവേർതിരിയത്തക്കവിധം ഉള്ള ഒടിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക