1. അതിപിച്ഛില

    1. നാ.
    2. കറ്റാർവാഴ, കറ്റുവാഴ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക