1. അതിപുരുഷൻ

  1. നാ.
  2. അസാമാന്യസാമർഥ്യമുള്ള പുരുഷൻ, മഹാൻ
 2. അധിപുരുഷൻ

  1. നാ.
  2. പരമാത്മാവ്
 3. ആദിപുരുഷൻ, -പൂരുഷൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക