1. അതിപ്രശ്നം

    1. നാ.
    2. കടന്നചോദ്യം, അറിവിനപ്പുരത്തുനിന്നുള്ള ചോദ്യം, മര്യാദവിട്ട ചോദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക