1. അതിപ്രസംഗം

    1. നാ.
    2. അധികമായ അടുപ്പം
    3. അതിവ്യാപ്തി
    4. ആവശ്യത്തിൽ അധികമായ പദപ്രയോഗം
    5. അധികപ്രസംഗം, ധിക്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക