1. അതിപ്രസക്ത

    1. വി.
    2. വലിയ ആസക്തിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക