1. അതിപ്രസക്തി

    1. നാ.
    2. കവിഞ്ഞ താത്പര്യം
    3. അതിവ്യാപ്തി, കൂടുതൽ വ്യാപകമായ വിധത്തിൽ നിയമങ്ങളിൽ അയവുവരുത്തൽ
    4. അധികമായ അടുപ്പം
    5. ധിക്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക