1. അതിബല

  1. നാ.
  2. ആനക്കുറുന്തോട്ടി
  3. വിശ്വാമിത്രൻ രാമലക്ഷ്മണന്മാർക്കുപദേശിച്ച മന്ത്രങ്ങളിലൊന്ന്
 2. അതിബാല

  1. നാ.
  2. തീരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി
  3. രണ്ടുവയസ്സായ പശുക്കുട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക