1. അതിബാഹു

    1. നാ.
    2. വലിയ കൈയുള്ളവൻ, ഗന്ധർവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക