1. അതിബ്രഹ്മചര്യൻ

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മചര്യകാലം കടന്നവൻ, അശ്ഹ്യയനം പൂർത്തിയായവൻ
    3. ബ്രഹ്മചര്യം ലങ്ഘിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക