1. അതിഭരം, -ഭാരം

    1. നാ.
    2. വലിയ ചുമട്
    3. ആധിക്യം, വേഗം
    4. (വാക്യത്തിലെ) അവ്യക്തത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക