1. അതിഭവം

    1. നാ.
    2. അതിശയിക്കൽ, കടന്നു നിൽക്കൽ
    3. തോൽപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക