1. അതിഭാരഗം

    1. നാ.
    2. കഴുത
    3. വെട്ടിക്കുതിര
    4. കോവർകഴുത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക