1. അതിഭൂമി

  1. നാ.
  2. ആധിക്യം, ഉച്ചാവസ്ഥ
  3. കവിഞ്ഞത്
  4. ഉത്കർഷം, മേന്മ
  5. വിസ്താരമുള്ള ഭൂമി
  6. മര്യാദാലംഘനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക