1. അതിമതി

    1. നാ.
    2. അതിരുകടന്ന അഭിമാനം
    3. അതിബുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക