1. അതിമന്ദചരി

    1. നാ.
    2. സംഗീതത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്
    3. അതിമന്ദം ചരിക്കുന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക