1. അതിമര്യാദ

    1. വി.
    2. മര്യാദ കവിഞ്ഞ, അതിരുകടന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക